Overview server build-test
munin stats

Graphs in same category
munin stats

munin_stats • munin

Graph Information

Field Internal name Type Warn Crit Info
munin limits limits gauge      
munin update update gauge 240  285   
munin html html gauge      
munin graph graph gauge 240  285   

Column 1

Column 2